Home About 3D Eureka Inspiration Design Services 3D Illusion Gallery Contact to 3D Eureka
3D Eureka Official Fanpage

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EcoDesign) หรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecology + Economic Design) ออกแบบสินค้าและบริการ เพื่อลดการเกิดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน เพิ่มสัดส่วนการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

 

สื่อโฆษณา 3 มิติ “ยูเรก้า” มีส่วนช่วยลดปัญหาการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการออกแบบจัดทำสื่อโฆษณา ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ ทำให้ได้ผลงานโฆษณาที่มีลักษณะแบนเรียบไปกับพื้นและผนัง สามารถสร้างงานโฆษณาที่ไม่มีโครงสร้างของป้ายโฆษณาได้ ไม่เสียภูมิทัศน์ของพื้นแสดงโฆษณา โดยยังคงพื้นที่ในการสัญจร หรือ พื้นที่ลักษณะเดิมไว้หลังการติดแสดงโฆษณา สามารถเลือกจุดในการแสดงภาพโฆษณาตามการสัญจรของกลุ่มเป้าหมายได้ ลดเวลาและขั้นตอนการจัดทำโฆษณา ลดขั้นตอนการออกแบบขนย้ายและจัดเก็บ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าและบริการ ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

HomeAboutInspirationDesignGalleryContact

©2004 - 2014 SIGNMATCH LOGO INSPIRATION ALL RIGHTS RESERVED
sml3d.eureka@gmail.com, signmatch@hotmail.co.th